::Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi
Raspisan je Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Opštine Inđija u 2014. godini. Javni konkurs se raspisuje za programe i projekte u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Opštine Inđija, a podrazumevaju programe i projekte u kulturi, i projekte umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, koji se odnose na: organizovanje kulturnih događaja (programa, koncerata, festivala, takmičenja, savetovanja, susreta, izložbi...) značajnih za očuvanje kulturnog identiteta i razvoja kulturnog života Inđije; kontinuiran rad na očuvanju i negovanju narodnih običaja; učešće na takmičenjima, festivalima, savetovanjima; podsticanje amaterskog kulturno-umetničkog rada. Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u kulturi imaju sledeći subjekti u kulturi: ustanove kulture, izuzev ustanova čiji je osnivač Opština; udruženja u kulturi, umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi kojima je taj status utvrđen u skladu sa Zakonom; drugi subjekti kao što su: zadužbine i fondacije u kulturi, privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi, i druga pravna lica i subjekti u kulturi. Subjekti u kulturi imaju pravo da podnesu prijavu za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi pod uslovom da im je registrovano sedište na teritoriji opštine Inđija. DOKUMENTACIJA KOJA JE POTREBNA ZA PRIJAVU NA KONKURS Uz prijavu, podnosilac prijave je dužan da obavezno priloži: Rešenje o registraciji (Izvod iz APR-a, overena fotokopija); Potvrda o PIB-u (Potvrda Republičke uprave javnih prihoda, fotokopija); Karton deponovanih potpisa računa iz Uprave za trezor (fotokopija); Statut subjekta u kulturi (fotokopija izvoda u kome se definiše oblast delovanja i ciljevi rada); pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave (naziv, struktura zaposlenih/angažovanih ljudi na projektima, partnere, istorijat); dosadašnji projekti, evaluacija dosadašnjih aktivnosti (skraćeno); način finasiranja i finansijski izveštaj za prethodnu godinu; programski plan za 2014. godinu (navedeno po aktivnostima); Odluka nadležnog organa pravnog lica o usvajanju predloga projekta (Odluka skuštine društva). Prijava na konkurs podnosi se Komisiji za izbor projekata u oblasti kulture na obrascu „Prijava za konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata odnosno programa u kulturi“ (Obrazac broj 1). Prijave se podnose u štampanom obliku, kovertirano putem pošte na adresu Komisiji za izbor projekata u oblasti kulture, sa naznakom Za konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata/programa u kulturi - ne otvarati!, ul. Cara Dušana 1 Inđija, ili predajom na šalter 1 Prijemne kancelarije u zgradi Opštine Inđija. Rok za podnošenje prijave je 21. februar 2014. godine.

Postavio dana 07. 02. 2014. Novinar RTI

::OO Saveza potomaka ratnika Srbije od 1912 – 1920 godine
Opštinski odbor Saveza potomaka ratnika Srbije od 1912 – 1920 godine organizuje 15.02.2014. godine odlazak u Orašac povodom obeležavanja podizanja Prvom srpskog ustanka 1804. godine.

Postavio dana 06. 02. 2014. Novinar RTI

::8. po redu “Zavičajno Prelo”
8. po redu “Zavičajno Prelo” u organizaciji Izvorne grupe „Kordun“ koja deluje u sastavu KUD-a SOKO Inđija održaće se 08.02.2014. sa početkom u 18:00 časova u velikoj sali Kulturnog centra. Cena ulaznice 150,00 dinara.

Postavio dana 06. 02. 2014. Novinar RTI

::Isključenja struje za 5. februar

Isključenja struje za sredu 05. februar u Inđiji: TS Maršala Tita od 9h do 10:30h, TS Branka Radičevića od 10h do 11h, TS Učiteljska od 11:30h do 12h i TS Vukadinović od 12:30h do 13:30h.        

Postavio dana 04. 02. 2014. Novinar RTI

::Utorak, 04. februar - Svetski dan borbe protiv raka

Utorak, 04. februar 2014. godine. Ovo je 34. dan u godini. Do kraja godine ostao je 331 dan. Sunce je izašlo u  06.54 časova, a zalazi u 16.50 časova. Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv raka.

Postavio dana 04. 02. 2014. Novinar RTI

<< Nazad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Dalje >>