::Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je više konkursa
Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je više konkursa:      -  Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2016. godini       - Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2016.godini       - Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2016. godini       - Javni poziv poslodavcima za subvenciju dela zarade korisnika novčane socijalne pomoći u 2016. godini       - Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2016. godini       Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva       Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima       - Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita u 2016. godini       - Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u cilju sticanja posebnih praktičnih znanja i veština u 2016. godini     - Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2016. godini       - Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2016. godini

Postavio dana 25. 02. 2016. Novinar RTI

::Konkurse za programe akcionog plana zapošljavanja
Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je konkurse za programe akcionog plana zapošljavanja u 2016. godini na području AP Vojvodine.   Konkursi i pozivi namenjeni su:   – za finansiranje sprovođenja javnih radova, – za realizaciju programa stručne prakse, – za dodelu subvencija nezaposlenim licima za samozapošljavanje, i – za dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica.   Sve informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu na broj telefona 021 / 487 43 13 ili u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Inđiji.    

Postavio dana 25. 02. 2016. Novinar RTI

::Postavljanje letnjih bašti
Postavljanje letnjih bašti.Zahtev za postavljanje letnje bašte, koje se postavljaju u periodu od 1. marta do 30. novembra tekuće godine, podnosi se Opštinskoj upravi - Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Inđija (šalter br. 7 u šalter sali Opštine), i to najmanje 15 dana pre dana određenog zahtevom za početak korišćenja letnje bašte.Uz zahtev se obavezno prilažu:Fotokopija lične karte;Dokaz o upisanoj delatnosti u registar privrednih subjekata  (rešenje o registraciji, potvrda o izvršenoj registraciji);Fotokopija depo kartona;Urbanistički uslovi; Dokaz o pravu svojine, korišćenja, odnosno zakupa ugostiteljskog objekta ispred kojeg se postavlja letnja bašta;Uverenje Odeljenja za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda, o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih javnih prihoda;Skica predmetnog zauzeća površine javne namene;Dokaz o uplati Lokalne administrativne takse u iznosu od 200,00 dinara za zahtev i 340,00 dinara za Rešenje na žiro-račun 840-742251843-73, broj modela   97, poziv  na broj 44-212 .Odobrenje  se ne može izdavati za period kraći od 30 dana i letnja bašta ne može biti manja od 15m2 u naseljenom mestu Inđija u zoni I, koja je utvrđena Odlukom o lokalnim komunalnim taksama, a u  II zoni ne može biti manja od 10m2. Komunalna taksa za postavljanje letnjih bašti, u skladu sa odlukom o Lokalnim komunalnim taksama, utvrđuje se u sledećem iznosu: I zona – 20,00 dinara II zona – 17,00 dinara III zona – 13,00 dinara

Postavio dana 25. 02. 2016. Novinar RTI

::Isključenje struje 25.februara
Zbog planiranih radova na električnoj mreži, Elektrodistribucija Ruma, poslovna jedinica u Inđiji, obaveštava da će u četvrtak 25. februara bez struje biti sledeći potrošači: Vikend zona Gladnoš od 8.30 do 14 sati - Gladnoš 1, Gladnoš 2, Brdež 1, Brdež 2, Brdež do i Veliki vrhovi Inđija od 10 do 14 sati - Ulice:Stefana Dečanskog,Krajiška i Cara Dušana (parna strana-od broja 120 do kraja ulice)

Postavio dana 25. 02. 2016. Novinar RTI

::Isključenje struje 23.februar
Zbog planiranih radova na električnoj mreži, Elektrodistribucija Ruma, poslovna jedinica u Inđiji, obaveštava da će u utorak  23. februara bez struje biti sledeći potrošači: Novi Slankamen (od 9 do 13 časova) ulice: Cara Dušana (od početka ulice do ulice J.Dučića), Mlinska,  Sremska, Solunska, Đure Jakšića, Đure Daničića, Vojvode Mišića, Dositeja Obradovića, Vuka Karadžića, Ive Andrića,  Miroslava Antića, Branka Radičevića, Save Šumanovića, Petra Preradovića, Svetosavska, Karađorđeva,    Stevana Tišme, Jovana Dučića, Ive Lole Ribara (od početka do brojeva 17c/32) i Zmaj Jovina (od početka do brojeva 17/24a)

Postavio dana 23. 02. 2016. Novinar RTI

<< Nazad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Dalje >>